Vol 3, No 1

(2005)

Table of Contents

AGRONOMY AND AGROECOLOGY

A. Mohammad, H. Shahab, S. Hena
1-7
T.G. Andronikashvili, S.L. Urotadze, T.K. Kvernadze, N.A. Osipova, N.B. Burkiashvili
7-15
N.I. Karkashadze
15-24
G.D. Agladze, G.V. Basiladze
24-27
A.A. Korakhashvili, I.E. Vepkhvadze
27-33
M.G. Vardzelashvili, T.T. Urushadze, D. Sh.Khachidze
33-36
E.G. Pivovarova, L.M. Burlakova
36-38
A.D. Saralidze
38-43
G.G. Meladze, M.U. Tutarashvili, M.G. Meladze
43-47
R.A. Khubutia, N.I. Endeladze, M.G. Jugeli
47-51
I. Zedginidze, T.G. Darsavelidze, M.P. Naskidashvili, J.G. Shengelia
51-57
Sh.D. Lominadze, G.J. Leonidze
57-61
K.V. Mindeli, A.L. Kanchaveli, Ch.K. Mindeli, N.E. Azaurashvili
61-69

AGROENGINEERING

M.T. Baghdasaryan
69-72
Sh.I. Chalagandze
72-81
O.M. Tedoradze, V.Z. Miruashvili, R.A. Tedoradze
81-87
G.A. Javakhishvili
87-92
I.G. Kruashvili, I.D. Inashvili
92-98
T.V. Odilavadze, Sh.Z. Kupreishvili
98-105
R.V. Danelia, K.K. Darjania, I.Z. Gogsadze, L.G.Datunashvili Datunashvili
105-108
V.A. Buchukuri, R.R. Kikvidze
108-112

VETERINARY SCIENCE AND ANIMAL HUSBANDRY

M.Z. Zhvania-Maglakelidze, T.K. Kurashvili, O.I. Bakhutashvili
112-115

TECHNOLOGY OF PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

L.A. Mujiri, M.L. Ormotsadze
115-118
N.V. Ebelashvili
118-121
E.A. Uturashvili
121-126

FORESTRY

T.M. Japaridze, N.A. Dzotsenidze
126-130
G.A. Gagoshidze, A.A. Kandelaki
130-133
A.T. Urushadze
133-138

ECONOMICS

V.P. Arutyunyan
138-141
G.S. Tspnetsyan
141-145