სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფულის “გათეთრებისთვის” ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში Criminal Responsibility for “Money Laundering” in some European Countries

გიორგი შაშიაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


Blank T. Strafrecht. 2001. Sonstige Vermogensdelikte. Besonderer Teil, 1/3. Koln

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. 8.XI.1990. Strasbourg.

Criminal Code of The French Republic. 2010.

Delmas-Marty M. 1992. Les grands systems de politique criminelle. Paris.

German Criminal Code. 2010. juris GmbH. Saarbrücken.

Pradel J., Danti-Juan M. 2001. Manuel de droit penal special. Paris.

Schonke/Schroder Strafgesetzbuch Kommentar. 2001. Munchen.

Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 October 2011)

Teandidier W. 2000. Droit penal des affaires. Paris.

The General Civil Penal Code. 2006. Norwegian Ministry of Justice Legislation Department.

Уголовный кодекс Испании. 1998 М.: Зерцало.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.