დაზარალებულის სტატუსი და პროცესუალური მდგომარეობა საპროცესო შეთანხმების დადებისას Victim’s Status and Procedural State in the Process of Making Plea Bargaining

დავით მანაგაძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


საქართველო. საქართველოს პარლამენტი. 2004, ცვლილება ¹ 3287-IIს - საქართველოს კანონი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. თბილისი: საკანონმდებლო მაცნე ¹6. ნაწილი I.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. ECHR - CASE OF RAMISHVILI AND KOKHREIDZE v. GEORGIA (Application no. 1704/06).

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=846193&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 (15.10.2011).

დაუთაშვილი პ. 2008. საქართველოს სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი). თბილისი: გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საგამომცემლო ცენტრი


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.