შრომის უფლება, როგორც სოციალური უფლება საქართველოში და მისი საკანონმდებლო ხარვეზები The Right of Labor as a Social Right in Georgia and Its Legislative Faults

Rusudan Varsimashvili რუსუდან ვარსიმაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

References


ბაუმანი ე. 2010. დასაქმება, სოციალური უსაფრთხოება და პიროვნული კავშირები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, საქართველოს მაგალითი.

ელ. ვერსია http://social-democrats-georgia.blogspot.com/2010/08/blog-post-9511.html

ბერეკაშვილი დ. 2010. დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნა ,,საქართველოს შრომის კოდექსზე’’. ელ. ვერსია: http://www.civilin.org.ge/parliament/workg.php

ძამუკაშვილი დ. შრომის სამართალი. მეორე გადამუშავებული გამოცემა 2009 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით.

შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2010. დასაქმებისა და შრომითი ურთიერთობის სფერო.

http://www.labour.edu.ge/ data/file-db/economist-faculty

,,ევროპის 1996 წლის სოციალური ქარტია”. სტრასბურგი http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Georgian/163-Georgian.pdf

საქართველოს კონსტიტუცია. 2011 წლის რედაქცია.

შრომის კანონთა კოდექსი. 2011 წლის რედაქცია.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.