No 1 (2013)

სამართალი

Table of Contents

სისხლის სამართალი - Criminal Law

ერთიანი დანაშაული და კვალიფიკაციის ზოგიერთი თავისებურება Common Criminal Offence and Some Peculiarities of Qualification PDF
პეტრე დაუთაშვილი 8–10
საერთაშორისო კრიმინალური პოლიციის ორგანიზაცია – ინტერპოლი International Criminal Police Organization – Interpol PDF ()
დავით მესხიშვილი 11–19
თანამედროვე ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობის კვლევის საკითხები Contemporary Transnational Organized Crime Research Issues PDF
ირაკლი ლაგვილავა 20–30
საპროცესო შეთანხმება საქართველოში Plea Bargaining in Georgia PDF
ალექსანდრე ჯავახიშვილი 31–37
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) დეტერმინაციის ზოგიერთი საკითხი Some Issues for Determination of Legalization of Illegal Revenue (Money Laundering) PDF
სოფიო ასანიძე 38–44
ნარკომანიის პრობლემა თაობათა ურთიერთობის ჭრილში Problem of Drug Addiction in Generations’ Interrelation PDF
ამირან მოსულიშვილი 45-49
აქტუალური დანაშაულების შედარებითი სტატისტიკური ანალიზი საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში Comparative statistical Analysis of Actual Crimes in Georgia and Foreign Countries PDF
ალექსანდრე ღლონტი 50–72
დანაშაულობის პრევენციის ცნება და მისი, როგორც გლობალური პრობლემის განხილვა საერთაშორისო აქტებში The Concept of Crime Prevention and Its Discussion as the Global Problem in International Acts PDF
ირაკლი ცქვიტაია 73–83
კრიმინალისტიკის სისტემა და მისი ადგილი მეცნიერებებს შორის The System of Criminalistics and Its Place among Sciences PDF
გია დეკანოზიშვილი 84–90
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფულის “გათეთრებისთვის” ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში Criminal Responsibility for “Money Laundering” in some European Countries PDF
გიორგი შაშიაშვილი 91–97
დაზარალებულის სტატუსი და პროცესუალური მდგომარეობა საპროცესო შეთანხმების დადებისას Victim’s Status and Procedural State in the Process of Making Plea Bargaining PDF
დავით მანაგაძე 98–104
სიმყარე, როგორც ბანდის ძირითადი ნიშანი Liability, as the Main Rank of a Gang PDF
ზვიად ელიზბარაშვილი 105–111
არასრულწლოვანთა დანაშაულობის პრევენციის საკითხები Issues of Prevention of Minors’ Criminality PDF
სოფო ლოლაძე 112–120
მკვლელობა ძველი ქართული სამართლის მიხედვით Homicide According to the Ancient Georgian Law PDF
იოსებ მამესწარაშვილი 121–125
სასჯელის მიზანები სასჯელის ევოლუციის თეორიაში Goals of Pumishment in the Theory of Punishment Evolution PDF
მაიზერ ჩანქსელიანი 126–137
ნარკომანია – სამედიცინო და სამართლებრივი ასპექტები Drug Abuse – Medical and Legal Aspects PDF
თამარ ღლონტი 138–150

საჯარო სამართალი - Public Law

საქართველოს სამართლის სისტემისა და კანონმდებლობის სისტემის შესაბამისობის საკითხისათვის On the Issue of Correspondence between the Legal System and the Legislation System of Georgia PDF
მანანა მოსულიშვილი 151-156
ადამიანის უფლებათა ისტორიული ასპექტები Historical Aspects of Human Rights PDF
თეონა გიორგაძე 157–164

კერძო სამართალი - Civil Law

საქართველოში დასაქმებულთა მიერ შექმნილ გამოგონებასა და დიზაინზე უფლებათა მფლობელობის შესახებ Notes on Ownership of Rights to Inventions and Designs Created by Emploees in Accordance to Idustrial Property Law of Georgia PDF
David Dzamukashvili დავით ძამუკაშვილი 165–173
უარი სამკვიდროს მიღებაზე და მისი სამართლებრივი შედეგები საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით Renunciation of an Inheritance and Its Legal Consequences According to the Civil Code of Georgia PDF
Dalila Gogodze დალილა გოგოძე 174–182
შრომის უფლება, როგორც სოციალური უფლება საქართველოში და მისი საკანონმდებლო ხარვეზები The Right of Labor as a Social Right in Georgia and Its Legislative Faults PDF
Rusudan Varsimashvili რუსუდან ვარსიმაშვილი 183–191
შვილად აყვანის ინსტიტუტის ისტორიული მიმოხილვა ძველ რომში და მისი სამართლებრივი რეგულირება ძველ ქართულ სამართალში Historian Review of Adoption Institute in Ancient Rome and Its Legal Regulation in Georgian Law PDF
Ketevan Kukhianidze ქეთევან კუხიანიძე 192–199
საქონლის ხარისხის კონტროლი და პასუხისმგებლობის განაწილება ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებაში Control of brand quality and separating responsibilities in franchise contract PDF
Mari Kokiashvili მარი ქოქიაშვილი 200–207
საბანკო გარანტია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით Bank Guaranty According to the Georgian Legislation PDF
Nino Chipashvili ნინო ჭიპაშვილი 208–221
ქორწინებისგარეშე დაბადებულ ბავშვთა უფლებები - ზოგადი მიმოხილვა Rights of Children Born out of Marriage - General Review PDF
Lia Chiglashvili ლია ჭიღლაშვილი 222–227
მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიხედვით Securing of Evidences According to Civil Procedure Law PDF
Leila Arkhoshashvili ლეილა არხოშაშვილი 228–235

შედარებითი კვლევები – Comparative Researches

The Foreign Policy - Theoretical Overview საგარეო პოლიტიკა – თეორიული მიმოხილვა PDF
დეჯან მაროლოვი Dejan Marolov 236–245
Limited Liability Company (Legal Norms that Obstruct the Entrepreneurship) შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია (სამართლებრივი ნორმები, რომელიც აბრკოლებს მეწარმეობას) PDF
ჯოვან შოპოვსკი Jovan Shopovski 246–252
Korruption in Georgien - Entwicklung undkriminalpräventive Maßnahmen კორუფცია საქართველოში – განვითარება და სისხლისსამართლებრივ- პრევენციული ღონისძიებები PDF
ჰელმუტ კური,გიორგი ღლონტი,ედიშერ ფუტკარა Helmut Kury,George Glonti,Edisher Putkaradze 253–275
The principle of equality of rights and its importance in Azerbaijani modern society აზერბაიჯანის თანამედროვე საზაოგადოებაში თანაბარუფლებიანობის პრინციპები და მათი მნიშვნელობა. PDF
ლალა ე. ღაჰიმლი The principle of equality of rights and its importance in Azerbaijani modern society 276–279

სოციოლოგიური(კრიმინოლოგიური)კვლევები – Sociological(Criminological)Surveys

კრიმინალიზაციის და ვიქტიმიზაციის სოციოლოგიური კვლევის შედეგების მიმოხილვა - საქართველო 2009-2011 Review of the Results of the Criminalization and Victimization Sociological Research. Georgia. 2009-2011 PDF
გიორგი ღლონტი 280–300

ლიტერატურის მიმოხილვა – Books Review

ორიოდე სიტყვით ახალი პროექტის შესახებ – ,,კრიტიკული კრიმინოლოგია: პერსპექტივები და პრობლემები” PDF
გიორგი თორდია 301–


ISSN: 2298-0202