ნივთის შემადგენელი ნაწილები და საკუთვნებელი ქართულ სანივთო სამართალში

თამარ ზარანდია

Abstract


*

References


„სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 30 მაისის კანონი.

„სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების შესახებ“ 1996 წლის 22 მარტის კანონი (№165-IIс).

საქართველოს „საჯარო რეესტრის შესახებ“ 2008 წლის 19 დეკემბრის კანონი (820-РС).

საქართველოს „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ 2010 წლის 21 ივლისის კანონი (N 3512 – РС).

2007 წლის 11 ივლისის № 5274-რს კანონი.

გარიშვილი მ., ხოფერია მ., რომის სამართალი, მერიდიანი, თბ., 2013, 277.

კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, 2014, 27-28.

ზოიძე ბ., სანივთო სამართალი, თბ., 2003, 32, 42-43.

Gerasin, Separation of Real Property on Land Plots and Structures Located thereon and its Impact on Transactions.

Kurzynsky-Singer, Zarandia, Rezeption des deutschen Sachenrechts in Georgien, Mohr Siebeck, 2014, 131.

Mathieu, Droit Civil, les biens, Sirey, 2013, 58.

Méga Code Civil, Dalloz, 2012, 1159.

Staudinger-Jickli/Stieper, Kommentar zum BGB Neubearbeitung 2004, § 94 Rn. 1-3.

Trunk (Hrsg.), Die Transformation dinglicher Rechte an Immobilien in Russland und anderen Staaten. Mittel- und Osteuropas, Köln 2010, 49.

Wolf/Wellenhofer, Sachenrecht, §1, Rn. 23-26.

სუსგ, №ას-1653-1550-2012, 15.04.2013.

სუსგ, Nას-204-197-2013, 1.07.2013.

სუსგ, №ას-820-872-2011, 29.07.2011.

სუსგ, №ას-274-604-07, 11.12.2007.

სუსგ, №ას-355-641-04, 02.07.2004.

სუსგ, № 3კ-675-02, 22.10.2002.

Civ. 1, 19 mars, 1963, JCP 1963. II. 13190, note Es, ein .

CE 24 févr. 1999, Sté Transurba, D. 1999. IR 110; JCP 2000. II. 10232, note Deumier; JCP 1999. I. 175, n1, obs. Périnet-Marquet (გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმება, CAA Paris, 11 juill. 1997, RFDA 1998.6 concl. Paitre, note Pacteau, annulant TA Versailles, 4 juill. 1996, D. 1997.33, concl. Demouveaux).

Civ. 1.déc. 1976, JCP 1977. II .18735, concl. Gulphe; RTD civ. 1978.158 obs. Giverdon.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.