სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის თანამედროვე პრობლემატიკა

ლელა ჯანაშვილი, გიორგი გოგიაშვილი

Abstract


*

References


pakte p., melen-sukramaniani f., konstituciuri samarTali, Tbilisis universitetis gamomcemloba, Tb., 2012, 238, 289, 57.

Avery G., The Foreign Policy Implications of and for a Separate Scotland, Forreign Affairs Commite, the UK Parliament, 17 de oc. 2012.

Beaud O., Le souverain, in Revues Pouvoirs, 1993, n67, 33; La souverainetédans la contribution à la théorie de l’État de Carré de Malberg, Rd, 1994, 1251; fédéralisme et souveraineré, notes pour unethéorieconstitutionnelle de la Fédération, RDP, 1998, 33.

Breda V., La devolucion de Escocia y el referendum de 2014: ¿Cuales son las respuestas potenciales en España? UNED. Teoría y Realidad Constitucional. Num.31, 2013.69-88, 70, 72.

Céline Romainville, Dynamics of Belgian Plurinational Federalism: A Small State Under Pressure, 38 B.C. Int‘l & Comp. L. Rev. 2015, 225.

Colliard C.A., Institutions des relations internationals, Dalloz, №79, 1978, 59.

Deschouwer K., Belgium: Ambiguity and Disagreement, in Dialogues On Constitutional Origins, Struqture and Change in Federal Countries, Vol. 1, at 10, 10 (Raoul Blindenbacher& Abigail OstienKaros eds., 2005.

Eyers J., Bursens P., The European Rescue of the Federal State: How Europeanisation Shapes the Belgian State, in the Politics of Belgium: Institutions and Policy Under Bipolar Adncentrifugalfederalism, 195, 213 (Marleen Brans et al. eds.), 2009.

García Barcia M., Catalonia: The New European State? ILSA Journal of International & Comparative Law ILSA Journal of International & Comparative Law, Summer, 2014, 402, 418.

Harlow C., Rawling R., Law and Administration, Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2009, 87.

Haquet A., Le concept de souveraineté en droitconstitutionnelfrançais, PUF., 2004.

Liñeira R., Ha de ser Escócia un país independent? El debat a dos mesos del referéndum, Institut de Ciencia e politique i socials, №7, Julio, 2014,3.

Luchaire f., La souveraineté, RFDC, 2000, 451.

Michalon Th., Á la recherche de la légitimité de l’ État, RFDC 1998.

Swenden W., Theo Jans M., Will it Stay or Will it Go? Federalism and the Sustainability of Belgium, 29 West.Eur. Pol.878, 2016, 879-81.

Troper M., Le titulaire de la souveraineté, RDP, 1996, 1504.

David M., Positivismejuridique et souveraineté du peopleselon M.Troper, RDP, 1997.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.