გარიგების ფორმის მიმართ არსებული მოთხოვნების ზოგიერთი თავისებურება ამერიკულ სამართალში

გიორგი ამირანაშვილი

Abstract


*

References


იოსელიანი ნ., ხელშეკრულების განმარტება, ჟურნ. "მართლმსაჯულება“, 2007, 3, 108.

კნიპერი რ., კოდიფიკაციის მეთოდები და კონცეფციები გარდამავალი პერიოდის საზოგადოებებში (საქართველოს მდგომარეობის გათვალისწინებით), წიგნში: ჯორბენაძე ს., კნიპერი რ., ჭანტურია ლ. (გამომც.), სამართლის რეფორმა საქართველოში, 1994 წლის 23-25 მაისს თბილისში გამართული საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბ., 1994, 191.

ლილუაშვილი გ., ნასყიდობა აშშ-ს ერთგვაროვანი სავაჭრო კოდექსის მიხედვით, ჟურნ. "სამართალი“, №11-12, 1997, 31-32.

ზოიძე ბ., ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში, თბ., 2005, 36, 53.

ზოიძე ბ., საერთო (ინგლისურ-ამერიკული) სამართლის გავლენა ქართულ სამოქალაქო კოდექსზე, ჟურნ. "ქართული სამართლის მიმოხილვა“, 1999, 14-15, 17-18.

Black O., Agreements: a Philosophical and Legal Study, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 227, 240.

Coote B., Contract as Assumption: Essays on a Theme, Hart Publishing, Oxford, 2010, 29-30.

Ferriell J., Understanding Contracts, 3rd ed., LexisNexis, New Providence, 2014, 7-8.

Friedman L.M., Contract Law in America: A Social and Economic Case Study, Quid Pro Books, New Orleans, 2011, 72-74.

Hogg M., Promises and Contract Law: Comparative Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, 6.

Hunter H.O., Rowley K.A., Modern Law of Contracts, Vol. 1, Revised ed.,West Publishing, Eagan, 2011, 306-307.

Law Comm Report 1986, § 2.37, 22, ციტ.: Müller A., Protecting the Integrity of a Written Agreement: a Comparative Analysis of the Parol Evidence Rule, Merger Clauses and no Oral Modification Clauses in U.S., English, German and Swiss Law and International Instruments (CISG, PICC, PECL, DCFR and CESL), Eleven International Publishing, The Hague, 2013, 10.

Müller A., Protecting the Integrity of a Written Agreement: a Comparative Analysis of the Parol Evidence Rule, Merger Clauses and no Oral Modification Clauses in U.S., English, German and Swiss Law and International Instruments (CISG, PICC, PECL, DCFR and CESL), Eleven International Publishing, The Hague, 2013, 9-14.

Murray J.E., Jr., Murray on Contracts, 5th ed., LexisNexis, New Providence, 2011, 35-36.

Perillo J.M., Contracts, 7th ed., West Academic Publishing, St. Paul, 2014, 19.

Russell I.S., Bucholtz B.K., Mastering Contract Law, Carolina Academic Press, Durham, 2011, 183.

Samuel G., Law of Obligations, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2010, 116.

Treitel G., The Law of Contract, 7th ed., Sweet & Maxwell, London, 2003, 176.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.