ინვესტორთა დაცვის საკანონმდებლო მოწესრიგების დეფიციტი საფონდო ბირჟიდან ანგარიშვალდებული საწარმოს იძულებითი "ტიპოლოგიური კვდომის" პროცესში

ანა თოხაძე

Abstract


*

References


მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი, 28/10/1994.

ფასიანი ქაღალდების შესახებ ბაზრის საქართველოს კანონი, 24/09/2009.

Securities Exchange Act of 1934.

ბურდული ი., სააქციო სამართლის საფუძვლები, ტ. I, თბ., 2010, 109-127.

კიკვაძე გ., სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება, საკორპორაციო სამართლის კრებული, ტ. III, (რედ. ბურდული ი., მახარბლიშვილი გ.), თბ., 2015, 54-57.

ლიტლი დ., სოციალური ახსნის მრავალფეროვნება, შესავალი სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფიაში (თარგ. ლ. ხეჩუაშვილი), თბ., 2003, 90-95.

მახარობლიშვილი გ., კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი, თბ., 2015, 31-35, 39-46, 68-76, 77-90, 116-122.

მახარობლიშვილი გ., კაპიტალურ საზოგადოებათა სტრუქტურაში ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება კორპორაციულ-სამართლებრივ ქმედებათა (შეძენა, შერწყმა) საფუძველზე, თბ., 2014, 31-38, 128, 132, 134-145, 211-215.

მაისურაძე დ., კორპორაციულ-სამართლებრივი თავდაცვითი ღონისძიებები კაპიტალური საზოგადოების რეორგანიზაციისას (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა უპირატესად დელავერისა და ქართული საკორპორაციო სამართლის მაგალითზე), თბ., 2015, 92-94.

ჯავახიშვილი ივ., თხზულებანი თორმეტ ტომად, ტ. VII, თბ., 1984, 235;

ჭანტურია ლ., კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში, თბილისი, 2006, 123, 135, 175.

Bourne N., Principles of Company Law, 3rd ed., GB, 1998, 37-40.

Bragg S., Running a Public Company, From IPO to SEC Reporting, US, 2009 3, 5-6, 3-18, 14-18, 282-283, 290, 304-305.

Boadle S., Jeffery H. M., Taking Your Company Private in: Floating Your Company, The Essential Guide to Going Public, 3rd ed., US, 2007, 237-238.

Borden A.M., Yunis J. A., Going Private, New York, 2006, 2, 5-6, 282-283.

Bainbridge M.S., The New Corporate Governance in Theory and Practice, New York, 2008, 160-161.

Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA, Cambridge, 2010, 500-509.

Cox J.D., Hillman R.W., Langevoort D. C., Securities Regulation cases and materials, 6th ed., US, 2009, 3-10.

Cox J. D., Hazen Th. L., Business Organizations Law, US, 2011, 592, 602, 658-660.

Dines R., Does Delaware Law Improve Firm Value? Journal of Financial Economics, Vol. 2001, 526-528.

Engel E., Hayes R.M., Wang X., The Sarbanes-Oxley Act and Firms’ Going Private Decisions, SSRN electronic Journal, 2004, 3, 7-8, 12, 13, 523-524.

Engel E., Hayes R.M., Wang X., The Sarbanes-Oxley Act and Firms’ Going Private Decisions, SSRN Electronic Journal, 2004, 11, ft. 9. Clark R. Ch., Corporate Law, US, 1986, 523-524.

Frerichs S., The Legal Constitution of Market Society: Probing the Economic Sociology of Law, The European Sociology – The European Electronic Newsletter, Vol. 10, № 3, 2009, 22.

Hamilton R., Freer R., The Law of Corporations in the Nutshell, US, 2011, 311-313, 197-202, 290, 239-265, 236-238 .

Haas J.J., Corporate Finance in the Nutshell, 2nd ed., 2011, US, 1-14, 2, 9, 11-13, 15-20, 147-151, 610, 660-664, 609.

Judge W., Zattoni A., Corporate Governance and Initial Public Offering, An International Perspective, New York, 2012, 9-10.

Khort J., Protection of Investors in Voluntary Delisting on the U.S. Stock Market, Uppsala Faculty of Law, Working Paper №4, 2014, 6-8, 7, 11, 13-15.

Kraakman R., Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G., Hopt K., Kanda H., Rock E., The Anatomy of Corporate Law, 2nd ed., 183-224.

Kraakman R., Hansmann H., The End of History for Corporate Law, Paper № 280, Yale International Center for Finance, Paper № 00-09, 2000, 2.

Leuz Ch., Triantis A., Wang T., Why Do Firms Go Dark? Cases and Economic Consequences of Voluntary SEC deregistration, Journal of Accounting and Economics, 2008, 2, 6-11, 11-12, 18-24.

Ladenfeld S.M., Moore A.B., Fischer J.M., The Public Company handbook: A Corporate Governance and Disclosure Guide for Directors and Executives, 3rd ed., New York, 2006, 45-46.

Meiners R.E., Ringleb Al.H., Edwards F.L.,The Legal Environment of Business, 12th ed., US, 2012, 490-491.

Marcey R J., Corporate Governance, New Jerssey, 2011, 187.

McCahery J.A., Vermeulen P.M., Understanding (Un)Incorporated Business Forms, Topics in Corporate Finance, Amsterdam, 2005, 5-6.

Martinez I., Serve St., Djama C., Reasons for Delisting and Consequences: A Literature Review and Research Agenda, 2-17.

Mecay J., O’Hara M., Pompilio D., Down and Out of Stock Market: The Law and Finance of the Delisting Peocess, SSRN electronic Journal, 2005, 4, 8-10, 13-14.

Molitor M.K., Will More Sunlight Fade the Pink Sheets? Increasing Public Information about Non-reporting Issuers with Quoted Securities, Indiana Law Review, Vol. 39:309, 2006, 347-361.

Mashlow J.L., The Economic Context of Corporate Social Responsibility, in: Corporate Governance and Director’s Liabilities, Legal, Economic and Sociological Approach (eds., Hopt J. L., Teubner G.), Germany, 1984, 72-73.

McGuiness M.J., Renbock T., Going-Private Transactions: A Practitioner’s Guide, Delaware Journal of Corporate Law, Vol. 80, 2005, 437.

Moye J.E., The Law of Business Organization, 6th ed., U, 2004, 521.

Martinez I., Serve St., Djama C., Reasons for Delisting and Consequences: A Literature Review and Research Agenda, SSRN electronic Journal, 2-3, 4, 9, 13-17.

Martinez I., Serve St., Djama C., Reasons for Delisting and Consequences: A Literature Review and Research Agenda, 6.

Onesti T., Romano M., Favino Ch., Pieri V., Going Private and Going Dark Strategies, SSRN electronic Journal, 2013, 1-2, 10-13.

Osovsky A., The Curious Case of the Secondary Market with Respect to Investor Protection, Tennessee Law Review, Vol. 82:XXX, 2014, 13-14, 18-26, 23.

Palmiter A.R., Corporations, 7th ed., US, 2012, 432-434, 531-535.

Pettet B., Company Law, 2nd ed., GB, 2005, 223, 225, 364.

Park J., Lee P., Park Y.W., Information Effect of Involuntary Delisting and Informed Trading, Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 30, Elsevier, 2014, 251-252.

Salzill F., Minority Shareholders and Empirical Evidences on Voluntary Delisting Phenomenon, Chair of Advanced Corporate Finance, 2013-2014, 6-13, 24-25, 29-30.

Steinberg M.I., Understanding Securities Law, 5th ed., US, 2009, 39, 137-38, 115-117.

Schneeman A., The Law of Corporations and other Business Organizations, US, 2010, 409, 432-437, 461-462, 460.

Sims V., English Law and Terminology, Aufl.3, Germany, 2010, 119-120.

Screiter L.R., SEC Rulemaking Authority and the Protection of Investors: A Comment on the Proposed “Going Private” Rules, Indiana Law Review, Vol. 51 (2), 1976, 437.

Schutz M., Wasmeier O., The Law of Business Organizations: A Concise Overview of German Corporate Law, Berlin, 2012, 70-71.

Tocqueville A., Democracy in America (trans. Schleifer J. T., ed., Nolla E.), 2010, US, 278.

Thompson R. B., Preemption and Federalism in Corporate Governance: Protecting Shareholder Rights to Vote, Sell, and Sue, Law and Contemporary Problems, Vol. 62 № 3, 1999, 217.

U.S. GAAP and IFRS, Fair Value Measurements: questions and answers, 2013, 31.

Ventoruzzo M., Freeze-outs: Transcontinental Analysis and Reform Proposals, Virginia Journal of International Law, Vol. 50, 2010, 891, 845, 842-847, 886, 891.

Zetzsche D., Going Dark Under German Law – Towards an Efficient Regime for Regular Delisting, Center for Business and Corporate Law Research Paper Series (CBC-RPS), 2013, 3.

Zimmer L., Imhoff J.V., New German Delisting Rules Aim to Protect Investors, Skadden, 2016, 1-2.

BGHZ 153 S. 47=DB 2003 S. 544

Hamilton v. Nozko, N 13014, 1994, WL413299 (Del. Ch, 26/07/1994).

ბიზნესის კეთების სიადვილე 2015, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, თბ., 2014, 6.

დებულება `საქართველოს საფონდო ბირჟაზე~ ფასიანი ქაღალდების სავაჭო სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ, 1-ლი მუხლის მე-2 ნაწილის მე-6 პუნქტი.

საქართველოს საფონდო ბირჟის ვებ. გვერდი: .

Investorpedia - http://www.investopedia.com/terms/b/buyinmanagementbuyout.asp.

NASDAQ Listing Requirements, .

NYSE-is Listing Requirements, .


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.