დამოუკიდებელი მოთხოვნით მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების არსებითი პირობების განსაზღვრის თავისებურებანი

დარია ლეგაშვილი

Abstract


*

References


საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (2016 წლის იანვრის თვის მდგომარეობით, პარლამენტის უწყებანი, 24/07/1977, სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე~,

.

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი (BGB) 2010 წლის 1 მარტის მდგომარეობით (მთარგმნელი და რედ., ზურაბ ჭეჭელაშვილი, GIZ, თბილისი 2010).

,,დაზღვევის შესახებ~ საქართველოს კანონი (2016 წლის იანვრის თვის მდგომარეობით, პარლამენტის უწყებანი, 31/05/1997, სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”.

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი (BGB) (2016 წლის იანვრის თვის მდგომარეობით), ().

ბიოლინგი ჰ., ლუტრინგჰაუსი პ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი, ბრემენი-თბ., 2009, 30.

კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბილისი 2009, 360.

კროფჰოლერი ი., იაკობ ფ., ჰაიდენ მ., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, თბ., 2014, 233, 235-236.

მაჭარაძე მ., ხელშეკრულებიდან გასვლა და ხელშეკრულების მოშლა – განსხვავება და სამართლებრივი შედეგები(საქართველოსა და გერმანიის სამართლის მიხედვით), ქართული სამართლის მიმოხილვა-სპეციალური გამოშვება 2008, 126.

ცისკაძე მ., ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება, თბილისი 2001, 49-51.

ცერცვაძე ლ., სახელშეკრულებო სამართალი, თბ., 2014, 215.

ჭანტურია ლ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, თბილისი 2001, 214, 215, 217, 220, 228.

ზოიძე ბ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, თბ., 2002, 196.

ცისკაძე მ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II, თბ., 2001, 159.

ჭანტურია ლ., შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, თბ., 2000, 390.

ჭეჭელაშვილი ზ., სახელშეკრულებო სამართალი, თბ., 2010, 85-87, 90.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 13 მაისის №ას-274-262-2015 განჩინება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 15 დეკემბრის №ას-995-1028-2011 განჩინება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 29 ივლისის №ას-796-850-2011 გადაწყვეტილება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 03 ოქტომბრის № ას-824-876-2011 განჩინება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის 2003 წლის 9 ოქტომბრის №3გ-ად-40-კ-03 გადაწყვეტილება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2003 წლის 19 მარტის №3კ-1492-02 განჩინება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის 2003 წლის 9 ოქტომბრის № 3გ-ად-185-კ-03 განჩინება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის 2003 წლის 16 აპრილის №3გ-ად-537-კ-02 გადაწყვეტილება.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2001 წლის 2 ნოემბერის №3კ/804-01 განჩინება.

Ahlefeldt F., Der Vertrag zugunsten Dritter unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung, Hamburg, 1938, 7, 8.

Below K.-H., Bürgerliches Recht, Schuldrecht, Besonderer Teil, Wiesbaden 1978, 191-209.

Brox H., Walker W-D., Allgemeines Schuldrecht, 39., Aufl., München, 2015, 377- 380.

Eckert J., Schuldrecht, Besonderer Teil, Kiel 2000, 189-191.

Ernst A., Schuldrecht Besonderer Teil I, München, 1998, 7-9.

Jauernig, Stadler A., BGB, Kommentar, 15. Aufl, München 2014, 475.

Joussen J., Schuldrecht I., Allgemeiner Teil, 3., überarbeitete Aufl., 2015, 358.

Jürgen H., Der echte Vertrag zugunsten Dritter als Rechtsgeschäft zur Übertragung einer Forderung, Münster, 1983, 14, 17.

Larenz K., Lernbuch des Schuldrechts, zweiter Band, Besonderer Teil, München 1994, 60-65.

Lohman H., Vertragsrecht, Buch 2, Verpflichtungsverträge, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, 1978, 244-260.

Medicus D., Lorenz Stephan, Schuldrecht I, BesondererTeil , 20., neubearbeitete Auflage, München 2012, 409.

Medicus D., Lorenz Stephan, Schuldrecht II, BesondererTeil , 17., neubearbeitete Auflage, München 2014, 398-393.

Palandt O., Grüneberg Ch., BGB, 74. Aufl, München 2015, 559.

Wall F., Das Valutaverhältnis des Vertrags zugunsten Dritter auf den Todesfall – ein Forderungsvermächtnis, Tübingen 2010, 4.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.