სამედიცინო მომსახურების გამწევის ბრალეულობის პრეზუმცია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში

ნინო პეპანაშვილი

Abstract


*

References


საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, პარლამენტის უწყებანი, №31, 24.07.1997.

1923 წლის საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სამოქალაქო სამართლის კოდექსი.

საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სამოქალაქო სამართლის კოდექსი (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1964, #36, მუხ. 662).

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2010 წლის 25 მაისის გადაწყვეტილება (საქმე #ას-1268-1526-09), , [28.08.15].

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2005 წლის 13 აპრილის გადაწყვეტილება (საქმე #ას-33-406-05), , [28.08.15].

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 27 ივნისის გადაწყვეტილება (საქმე #ას-260-244-11), , [28.08.15]; საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2013 წლის 25 დეკემბრის გადაწყვეტილება (საქმე #ას-1163-1092-2012), , [28.08.15].

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2006 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილება (საქმე #ას-1363-1588-05), , [04.09.15].პარლამენტის უწყებანი, 47-48, 31.12.1997.

სსსკ-ის 102-ე I მუხლი.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2005 წლის 13 აპრილის გადაწყვეტილება (საქმე #ას-33-406-05), , [28.08.15].

ბიოლინგი ჰ., ლუტრინგჰაუსი პ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი, თბ., 2009, 68-69.

გელაშვილი ი., ჩანასახის სამოქალაქოსამართლებრივი მდგომარეობა (სადისერტაციო ნაშრომი), თბ., 2012, 133.

დუნდუა მ., დელიქტური პასუხისმგებლობისა და სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის თანაფარდობა, „სამართლის ჟურნალი“, #1, 2009, 56.

თოდუა მ., ვილემსი ჰ., ვალდებულებითი სამართალი, თბ., 2006, 48-49.

კვანტალიანი ნ., პაციენტის უფლებები და ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძვლები (სადისერტაციო ნაშრომი), თბ., 2014, 190.

კვაჭაძე მ., მანჯავიძე ი., კვანტალიანი ნ., მირზიკაშვილი ნ., გვენეტაძე ნ., აზაურაშვილი გ., წიგნი პაციენტებისთვის: ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა (გზამკვლევი), თბ., 2011, 118.

ლილუაშვილი თ., ხრუსტალი ვ., საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბ., 2004, 196-197.

ქოჩაშვილი ქ., ბრალი, როგორც სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის პირობა (შედარებითსამართლებრივი კვლევა), „სამართლის ჟურნალი“, #1, 2009, 84, , [15.02.15].

შავდია მ., ღვამიჩავა რ., ბაქრაძე ი., ეთიკა ონკოლოგიაში, ჟურნ. „თანამედროვე მედიცინა“, #16, მაისი-ივნისი, 2010, , [15.02.14].

ჩიკვაშვილი შ., სსკ-ის კომენტარი, წიგნი IV, ტ. II, თბ., 2001, 387.

ციპელიუსი რ., იურიდიული მეთოდების მოძღვრება, თბ., 2006, XI.

ჰერმანი თ., მტკიცებულებითი სამართალი (კონსპექტი), თბ., 2016, 8, 10.

Anderson J., What to Do if a Surgical Instrument is Left Inside of You, May 13th, 2013, , [12.07.16].

Burnham W., Introduction to the Law and Legal System of the United States, 2002, 424, 426.

Bryden D., Storey I., Duty of care and medical negligence, “Oxford Journals”, Medicine & Health BJA, CEACCP, Vol. 11, Issue 4, 124-127, , [31.08.16].

Carpenter C.E., The Doctrine of Res Ipsa Loquitur, “University of Chicago Law Review”, Vol. 1, Issue 4, 1934, , [15.07.16].

Fricke G.L., The use of Expert Evidence in Res Ipsa Loquitur Cases, “Villanova Law Review”, Vol. 5, Issue 1, 1959, 59, , [03.08.16].

Finger D.L., Finger L.J., The Delaware Trial Handbook (Online Edition), , [10.08.16].

Fishman P., “Res Ipsa Loquitur” in Medical Negligence Legal Practice, 2016, , [01.08.16].

Goguen D., When a Doctor's Negligence "Speaks for Itself", , [01.08.16].

Grady M.F., Res Ipsa Loquitor and Compliance Error, “University of Pennsylvania Law Review”, Vol. 142, №3, 889, , [10.08.16].

Heckel F.E., Harper F.V., Effect of Doctrine of Res Ipsa Loquitur, “Illinois Law Review”, 1928, 724-725, , [16.08.16].

Harland J.H., Res Ipsa Loquitur in Malpractice Cases in Canada, “Cleveland State Law Review”, 302-303; 1961, , [14.07.16].

Johnson M.R., Rolling the "Barrel" a Little Further: Allowing Res Ipsa Loquitur To Assist in Proving Strict Liability in Tort Manufacturing Defects, “William & Mary Law Review”, Vol. 38, Issue 3, 1997, , [15.07.16].

Konig A.H., Tort Law ‒ Res Ipsa Loquitur in Medical Malpractice Actions: Mireles v. Broderick, New Mexico Law Review, Vol. 23, 1993, , [10.08.16].

McBratney W.H., Res Ipsa Loquitur, “Washington University Law Review”, Issue 4, 1952, , [15.07.16].

Prosser W.L., Res Ipsa Loquitur in California, “California Law Review”, Vol. 37, Issue 2, June, 1949, 191, , [15.07.16].

Patel B., Medical negligence and res ipsa loquitur in South Africa, “South African Journal of Bioethics and Law”, Vol. 1, №2, December 2008, , [14.07.16].

Sharma B.R., Medical Negligence: an Overview of the Opinions and the Controversies, “Anil Aggrawal's Internet Journal of Forensic Medicine and Toxicology”, Vol. 8, №2, July-December 2007, , [01.08.16].

Steenson M.K., A Comparative Analysis of Minnesota Products Liability Law and the Restatement (Third) of Torts: Products Liability, “William Mitchell Law Review”, 1998, 34-46, , [13.08.16].

Tobin P.C., 25 Doctrines of Law You Should Know, 2007, 3.

Пирогов Н.И., Вопросы жизни. Дневник старого врача (ხელნაწერი თარიღდება 1881 წლით), , [05.08.16].

Raber v. Tumin [1951], 36 Cal.2d 654, , [01.08.16].

Raber v. Tumin [1951], 36 Cal.2d 654, , [01.08.16].

Carver v. El-Sabawi, 107 P.3d 1283 (2005), , [19.08.16].

Benedict v. Eppley Hotel Co., 161 Neb. 280, 283, 73 N.W.2d 228, 230, (1955); Security Ins. Co. v. Omaha Coca-Cola Bottling Co., 157 Neb. 923, 925, 62 N.W.2d 127, 129 (1954). მითითებულია: Johnson S.C., Res Ipsa Loquitur: Pleading Acts of Negligence: Nuclear Corp. of America v. Lang, 338 F. Supp. 914 (D. Neb. 1972), “Nebraska Law Review”, Vol. 52, №3, 1973, 406, , [01.08.16]; აგრეთვე, იხ. Harper F.V., Book Review: Res Ipsa Loquitur: Presumptions and Burdens of Proof , “Virginia Law Review”, Vol. 32, 1945, 211, , [30.08.16].

Donoghue v Stevenson [1932], UKHL 100, Lords' Journals, May 26, 1932, , [31.08.16].

Thomson Reuters Business, Res Ipsa Loquitur, , [01.08.16].

California Civil Jury Instructions, Special Doctrines: Res ipsa loquitur, New September 2003; Revised June 2011, December 2011, , [08.08.16].

Burden of Proof, Mahon v Osborne [1939], 1 All ER 535, CA , [01.08.16].

Negligence‒Res Ipsa Loquitur‒Burden of Proof (Comment on Recent Judicial Decisions), “Washington University Law Review”, Vol. 13, Issue 2, 157, , [19.08.16].


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.