საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საჯარო რეესტრში რეგისტრირებადი ვალდებულებები

თამარ ხუბაშვილი

Abstract


*

References


,,საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11, მე-11(V) მუხლები.

2011 წლის 22 თებერვლის „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და

დამატებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონი №4208-Iს.

სომხეთის სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 611,

.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 242-ე, 531-1, 572-ე, 581-ე მუხლები.

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 75-ე მუხლის მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტები.

ბოილინგი ჰ., უძრავი ქონებით საკუთრების უზრუნველყოფა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მაგალითზე, პროფესორ თენგიზ ლილუაშვილის დაბადებიდან 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ., 2003, 70.

ზოიძე ბ., ქართული სანივთო სამართალი, გამომცემლობა ,,მეცნიერება“, თბ., 2003, 8.

ზოიძე ბ., ევროპული კერძო სამართლის რეცეფცია საქართველოში, თბ., 2005, 274-275.

ზოიძე ბ., ქართული სამოქალაქო კოდექსის შექმნის ისტორიიდან, ჟურნ. ,,ქართული სამართლის მიმოხილვა“ №6/2003-1.

თოდუა მ., ვალდებულებითი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების გამოყენების ზოგიერთი თავისებურება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ვალდებულებითი სამართალი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2006, 7-8, 74.

კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბ., 2009, 221, 226.

ლაფაჩი ე., უძრავ ნივთებზე ქონებრივი უფლებების რეგისტრაციის პრინციპები ქართული და გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით, ,,სამართლის ჟურნალი“ №1, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013, 65-66, 71.

ჩიტოშვილი თ., პროფესორ ზურაბ ახვლედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, თბ., 2004, 54.

იხილეთ: სსკ-ის 531-ე და 581-ე მუხლები.

ძლიერიშვილი ზ., ცერცვაძე გ., რობაქიძე ი., სვანაძე გ., ცერცვაძე ლ., სახელშეკრულებო სამართალი, თბ., 2014, 35.

ჭანტურია ლ., უძრავი ნივთების საკუთრება, გამომცემლობა ,,სამართალი“, მოერე გამოცემა, თბ., 2001, 157.

ჭეჭელაშვილი ზ., სანივთო სამართალი (შედარებითი სამართლებრივი კვლევა), მეორე გადამუშავებული გამოცემა, თბ., 2010, 17.

სუსგ, №ას-189-182-2013, 16.01.2014.

სუსგ, №ას-ბს-125-122 (კ-14), 28.10.2014.

სუსგ, №ას-ბს-125-122 (კ-14), 28.10.2014.

სუსგ, №ას-189-182-2013, 16.01.2014.

სუსგ, №ას-394-373-2013, 20.05.2014.

სუსგ, №ას-1141-1187-2014, 08.12.2014.

სუსგ, №ას-820-778-2013, 02.12.2013.

სსუგ, №ას-820-778-2013, 02.12.2013.

სუსგ, №ას-312-297-2013, 27.05.2013.

სუსგ, №ას-820-778-2013, 02.12.2013.

სუსგ, №ას-614-584-2013, 23.12.2013.

სუსგ, №ას-623-586-2012, 25.12.2013.

სუსგ, №ას-1179-1108-2012, 07.03.2013.

სუსგ, № ას-1269-1198-2012, 24.12.2012.

სუსგ, №ას-1532-1538-2011, 29.12.2011.

სუსგ, №ას-951-989-2011, 10.11.2011.

სუსგ, №ას-1416-1548-04, 21.04.205.

სსკ-ის 516-ე მუხლის მეორე ნაწილი.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 28 მარტის გადაწყვეტილება (საქმე №2ბ/777-12), .

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილება (საქმე №2ბ/3451-12), .

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 13 დეკემბრის გადაწყვეტილება (საქმე №2ბ/1232-12), .

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2010 წლის 21 იანვრის გადაწყვეტილება (საქმე №2ბ/2270-09), .

Yanonopoulos A.n.,The Legal Servitude of Passage; Tulane Law Review; 38-42, .

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 27 ნოემბრის განჩინება (საქმე 3ბ/771-14; საქმე №330310013201147).

Akkermans B., Standardisation of Property Rights in European Property Law, 2013,12, .

Hogg J.E., Raegistration of Title and Contractual Rights, Juridical Review, xxvii 195 (May 1915), 162, 168, .

Mulligan C., A Numerous Clausus Principle for Intellectual Property, 235, .

Pottage A., The Originality of Registration; Oxford j. Legal stud; 371; 1995, .

Курзински-Сингер Е., Зарандиа Т., Рецепция немецкого вещного права в Грузии, Журн. “Вестник Гражданского Права, №1, 2012 , 17, 34-35.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.