სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად ცნობის საკითხისათვის

მაია კოპალეიშვილი

Abstract


*

References


სამართლებრივი აქტის ცნებას განსაზღვრავს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის (22.10.1999) მე-2 მუხლი.

საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ (25.06.1999) მეორე მუხლის „გ“ ქვეპინქტი.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონში (მუხ.25),

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ (მუხ. 61).

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 24 ივნისის №1/3/559 განჩინება.

„ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს გრიფის მინიჭების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 25 თებერვლის №30/ნ ბრძანების №1 დანართის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „თ.ა“ და „თ.ბ“ ქვეპუნქტების, ასევე მე-10 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან და ასევე 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის მე-2 წინადადებასთან მიმართებით.

საქართველოს კანონი საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ, 1996 წლის 21 მარტი.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2010 წლის 28 ივნისის №1/1/474 განჩინება „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №2/1/530 განჩინება „საქართველოს მოქალაქეები –ვლადიმერ სანიკიძე და მაია ხუციშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 24 ივნისის №1/3/559 განჩინებაზე. § 12.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონის მე-20 მუხლი.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მაია კოპალეიშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 24 ივნისის №1/3/559 განჩინებაზე. §§ 6, 8-10, 13-14, 17.

.

.

გოგიაშვილი გ., შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი., თბ., 2014, 256-257, 260.

ერემაძე ქ., საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების იურიდიული ძალის საკითხთან დაკავშირებული აქტუალური პრობლემები, ჟურნ. ,,საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“, №6, 2013, 3.

ზოიძე ბ., საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი საქართველოში, თბ., 2007, 76, 179.

ზოიძე ბ., სამართლის პრაქტიკული ყოფიერების შემეცნების ცდა, თბ., 2013, 83-84.

კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბ., 2009, 59, 65-69.

კახიანი გ., საკონსტიტუციო კონტროლი საქართველოში, თბ., 2011, 43-44.

ტურავა პ., ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, თბ., 2016, 121, 133.

ხეცურიანი ჯ., საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, თბ., 2016, 142-154.

ციპელიუსი რ., იურიდიული მეთოდების მოძღვრება, მე-10 გამოცემა, მიუნხენი, 2006 (ქართულ ენაზე თარგმანი, 2009), 35, 37, 110, 113, 127.

ხუბუა გ., სამართლის თეორია, თბ., 2004, 54, 194.

Jarass H., Pieroth B., Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Kommentar, 9. Auflage, München 2007, 490-492, 828-829, 842, 833.

Hufen F., Verwaltungsprozessrecht, München, 2011, 330.

Maurer H., Staatsrecht I, Grundlagen.Verfassungsorgane.Staatsfunktionen, München, 2007, 561.

Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, München, 2011, 76, 297, 300, 326.

Zikow J., Verwaltungsverfarengesetz, Kommentar., Stuttgart., 2006, 360.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.