საქართველოს პრეზიდენტის საარბიტრაჟო როლის განსაზღვრება და მისი ზოგიერთი თავისებურება

ზურაბ ჯიბღაშვილი

Abstract


*

References


საქართველოს კონსტიტუცია, 24/08/1995.

The Constitution of the Republic of Croatia, 22/12/1990.

Constitution of The Republic Of Poland, 02/04/1997.

Constitution of Romania, 21/11/1991.

The Fundamental Law of Hungary, 25/04/2011.

Конституция Республики Беларусь, 24/11/1996.

CDL (2010) 028, № 110, CDL-AD (2010)028 Final Opinion on the Draft Constitutional Law on Amendments and Changes to the Constitution of Georgia Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010).

ბაბეკი ვ., ფიში ს., რაიჰენბეჰერი ც., კონსტიტუციის გადასინჯვა _ საქართველოს გზა ევროპისაკენ. თბ., 2012, 130.

დემეტრაშვილი ა., საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები. 2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში. ბათუმი, 2012, 25-26.

ნაკაშიძე მ., სადოქტორო ნაშრომში: ხელისუფლების განშტოებებთან პრეზიდენტის ურთიერთობათა თავისებურებანი მმართველობის ნახევრადსაპრეზიდენტო სისტემებში.

Институт президентства и его влияние мировую политику.

.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.