ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების წესი

რევაზ ხოფერია

Abstract


*

References


ტურავა პ., წკეპლაძე ნ., ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო, თბ., 2010, 38.

Brinktrine R., Verwaltungsermessen in Deutschland und England: Eine rechtsvergleichende Untersuchung von Entscheidungsspielräumen der Verwaltung im deutschen und englischen Verwaltungsrecht, Heidelberg, 1998, 1, 54, 84-87.

Bullinger M., Das Ermessen der öffentlichen Verwaltung, JZ 1985, 1001-1003, 1007-1009.

Czermak F., Was ist Verwaltungsermessen?, DÖV 1966, 751.

Jellinek W., Verwaltungsrecht, Bad Homburg V.D. Höhe, Berlin, Zürich, 1966 (Unveränderter Nachdruck der dritten Auflage von 1931 Berlin) 30.

Kopp F., Ramsauer U., Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 10, vollständig überarbeitete Auflage, München 2008, 3, 786-787, 789.

Liebetanz S., in Obermayer K., Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. völlig neu bearbeitete Auflage – Neuwied, Kriftel, Rn 5.

Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Auflage, München 2006, 135-136.

Merkl A., Allgemeines Verwaltungsrecht, Darmstadt 1969 (Unvärenderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe Wien und Berlin 1927), 152.

Ossenbühl F., Tendenzen und Gefahren der neueren Ermessenslehre, DÖV 1968, 619.

Rode L., §40 VwVfG und die deutsche Ermessenslehre, Frankfurt am Main, 2003, 10, 135.

Sachs M., in Stelkens P., Bonk H. J., Sachs M., Kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. neubearbeitete Auflage, München, 1348, 1369, 1371-1373.

Wolff H., in Sodan H., Ziekow J., Großkommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung, 2. Auflage, Baden-Baden 2006, § 114, Rn 68 ff.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.