საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის არსი

გიორგი გეთიაშვილი

Abstract


*

References


საქართველოს კონსტიტუცია, 24/08/1995.

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია №(92) 16 წევრი სახელმწიფოებისათვის საზოგადოებრივი სანქციებისა და ღონისძიებების ევროპული წესების შესახებ. 19/10/1992.

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის CM/Rec(2010)1 რეკომენდაცია ,,წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროსაბჭოს პრობაციის წესების შესახებ.” 20/01/2010.

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 12/06/2015.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 22/07/1999.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 09/10/2009.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №138 ბრძანება ,,საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების რაოდენობის, ტერიტორიული განსჯადობისა და ადგილობრივი საბჭოს ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ”.

არსოშვილი გ., დამნაშავის რესოციალიზაცია, თბ., 2009, 4, 6.

არსოშვილი გ., მიქანაძე გ., შალიკაშვილი მ., პრობაციის სამართალი, თბ., 2015, 135-136.

დვალიძე ი., სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, სასჯელი და დანაშაულის სხვა სისხლის სამართლებრივი შედეგები, თბ., 2013, 72-73, 49.

ივანიძე მ., ალტერნატიული სასჯელები, სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქართველოში. თბ., 2016, 342.

ივანიძე მ., ალტერნატიული სასჯელები. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. თბ., 2016, 470.

კუბლაშვილი კ., ძირითადი უფლებები, თბ., 2014, 88.

ლეკვეიშვილი მ., სასჯელის ინდივიდუალიზაცია როგორც სასჯელის შეფარდების მნიშვნელოვანი პრინციპი, სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქართველოში. თბ., 2016, 194.

პრადელი ჟ., შედარებითი სისხლის სამართალი, თბ., 1999, 437.

შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება (სახელმძღვანელო) თბ., ფრ., სტრ., 2016, 77, 144.

ტურავა მ., სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი, დანაშაულის მოძღვრება, თბ., 2011, 44, 46.

შალიკაშვილი მ., ალტერნატიული სასჯელების კვლევა საქართველოში, მზია ლეკვეიშვილი – 85 საიუბილეო კრებული, თბ., 2014, 96, 98, 102.

შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., ხასია მ., სასჯელაღსრულების სამართალი (სახელმძღვანელო) თბ., 2014, 472.

შვაბე ი., გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, თბ., 2011, 215-216, 316.

ცქიტიშვილი თ., სასჯელის შეფარდების საკითხისათვის, გურამ ნაჭყებია 75 საიბილეო კრებული, თბ., 2016, 150.

ცქიტიშვილი თ., სასჯელის პროპორციულობა, სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქართველოში, თბ., 2016, 502.

ჯიშკარიანი ბ., ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში, თბ., 2013, 85.

პრობაციის საერთაშორისო სტანდარტების კრებული, თბ., 2010, 183.

საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის უფლებანი და თავისუფლებანი, თბ., 2015, 120.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბ., 2016, 489-490, 724.

სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის მისი დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015, 63.

სისხლის სამართლის რეფორმის საკოორდინაციო საბჭო, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სტრატეგია, თბ., 2012, 3.

აღმოსავლეთ საქართველოს ადგილობრივი საბჭოს 2014 წლის 29 მაისის 02/14/შ-063-13 გადაწყვეტილება.

გორის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 27 მარტის №1/154-13 განაჩენი.

გორის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 30 სექტემბრის 1/431-13 განაჩენი.

გორის რაიონული სასამართლოს 2014 წლის 23 ივნისის 1/109 განაჩენი.

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისიის 2013 წლის 23 ნოემბრის №05/13/კ/ზ-005 გადაწყვეტილება.

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისიის 2013 წლის 23 ნოემბრის 05/13/კ/ზ-006 გადაწყვეტილება.

Abadinsky H., Probation and Parole, Theory and Practice, NJ, 2009, 336.

Alarid L.f., Community-Based Corrections, TX., 2013, 1.

Branham L., Krantz S., The Law of Sentencing, Corrections, and Prisoners, Rights, MINN., 1997, 151

Handbook on basic principles and promising practices on alternatives to imprisonment, UNODC, NY., 2007, 26.

Journal, Essex Probation, Cutting Crime, Protecting the Public, Working in Partnership, Witham, 2013, 12 -13.

Klaus J., Handbook on Probation Services, Rome/London., 1998, 15, 17.

Lundman R., Prevention and Control Juvenile Delinquency, NY, 1993, 233.

Van Kalmthout A., Durnescu I., European Probation Service Systems, CEP., 2011, 26-27.

Vuong L., Hartney C., Krisberg B., Marchionna S., “The Extravagance of Imprisonment Revisited,” NY., 2010, 70.

.

< http://pja.gov.pk/system/files/Probation.pdf>, 6-7.

, 8, 11.

.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.