პროკურორის მიერ მოწმის მომზადება

მაია კვირიკაშვილი

Abstract


*

References


საქართველოს კანონი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 31, 03.11.2009. მე-20, 50-ე მუხლები.

Speaking to witnesses at court, Draft cpsp guidance for consultation, January 2015, 4, , [28.07.2016].

საქართველოს გენერალური პროკურორის 2006 წლის 19 ივნისის ბრძანება №5 „საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 10, ნაწილი 1.

„ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2015 წელი“, 648. , [05.09.2016].

მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის ფუნქციების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქართველოს მთავარი პროკურატურის ვებ გვერდზე, , [03,09,2016].

გიორგაძე გ., საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბ., 2015, 85.

Brittany R.C., Whose Line Is It Anyway? Reducing Witness Coaching by Prosecutars, ‘’Legislation and

Bennett L.G., Witness Coaching by Prosecutors, 23 Cardozo L. Rev., 2002, 830, 833-834.

Geders v. United States, 425 U.S., 80, (1976).

Wasek-Wiaderek M., The Principle of “Equality of Arms” in Criminal Procedure under Article 6 of the European Convention on Human Rights and its Functions in Criminal Justice of Selected European Countries, 2000, 23.

R v Momodou & Limani (2005) EWCA Crim 177; §.61 (2005), , [280.2016].

Public Policy’’, Vol. 18, 989-990.

People v Liverpool, 262 AD 2D 425 (2d Dept 1999).

, [07.09.2016].

Nixon v. United States, 563, 1988, Smith V. Kelly, №7:07 cv 00536, 2008 wl 345838.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.