საბაჟო ღირებულების ცნება, მისი არსისა და ოდენობის განსაზღვრა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 214-ე მუხლის შენიშვნის მიხედვით

ლაშა ფანჩულიძე

Abstract


*

References


საქართველოს კანონი „საბაჟო ტარიფისა და გადასახადის შესახებ“, მუხლები 2, 10.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლები 8, 18, 213.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N 996, საქონლის საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის წესების დამტკიცების თაობაზე.

United States Customs United States Customs Service Appraisals: The Dutiability of Buying Agent Commissions - An Application of the Trade Agreements Act of 1979 , “Georgia Journal of international and Comparative Law”, Vol. 19, Issue 3 (1989), 642, , [14.07.2016].

შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №12858.

ლეკვეიშვილი მ., თოდუა ნ., გვენეტაძე ნ., მამულაშვილი გ., საქართველოს სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის კომენტარები, მე-2 წიგნი, თბ., 2011, 496.

ნადარაია ლ., როგავა ზ., რუხაძე კ., ბოლქვაძე ბ., საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები, თბ., 2012, 316.

Charles E., Rationale of Valuation of Foreign Money Obligations, “Michigan Law Review”, Vol. 54, Issue 3, 312, , [14.07.2016].

Sandler G.L., Customs Valuation and Customs Enforcement, “Lawyer of the Americas”, Vol. 11, Issues 2 3 (Summer/Fall 1979), 333-335. , [14.07.2016].

Togan S., Effects of a Turkey-European Union Customs Union and Prospects for the future, 9, , [14.07.2016].

Wulf L.D., Determinants of the Contribution of Customs Duties to Budgetary Revenue in Less Developed Countries, 449-450, 469, , [14.07.2016].


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.