არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის არსი

ხატია შეყილაძე

Abstract


*

References


საქართველოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, 12/06/2015.

ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი,1966.

სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი, 1966.

განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე ,,არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი”.

ბოხაშვილი ი., ბენიძე მ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხები, „სამართლის ჟურნალი“, №2, თსუ-ის გამომცემლობა, 2009, 35.

ზოგადი კომენტარი №10, ბავშვთა უფლებები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, 2007.

თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი: ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი, 2014, 90.

კავთუაშვილი ე., არასრულწლოვანი დამნაშავე და დანაშაულის პრევენცია, ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, №3, 2013, 156.

შალიკაშვილი მ., კრიმინოლოგია, თბ., 2011, 156.

შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, თბ., 2016, 73.

შალიკაშვილი მ., მიქანაძე გ., ხასია, მ., სასჯელაღსრულების სამართალი, თბ., 2014, 348.

ჰამილტონი ქ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკანონმდებლო რეფორმის სახელმძღვანელო მითითებები, ნიუ-იორკი, 2011, 34.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება - “ნ.წ. და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ”, განაცხადი №71776/12, სტრასბურგი, 2 თებერვალი, 2016 წელი.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2015 წლის №265აპ-15 გადაწყვეტილება.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 16 მარტის განაჩენი, საქმე №1/313-16.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 16 მარტის განაჩენი, საქმე №1/181-16.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 22 მარტის განაჩენი, საქმე №1/571-16.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 15 თებერვლის განაჩენი, საქმე №1/184-16.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის 28 იანვრის განაჩენი, საქმე №1/144-16.

Alston P., Gilmour-Walsh B., The Best Interests of The Child-Towards a Synthesis of Children’s Rights and Cultural Values, UNICEF, 1996, 3.

Children and Transnational Justice: Truth-telling, Accountability and Reconciliation, UNICEF, edited by Rarmar S., Roseman M.J., Siegrist S., Sowa T., 2010, 17.

Children’s Rights Knowledge Centre, Children’s Best Interests Between Theory and Practice, 2014, 2.

Dausab Y., The Best Interests of the Child, Children’s Rights in Namibia, Edited By Ruppel C.O., Namibia, 2009, 152. 147.

Detrik S., A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, The Hague, Boston, London, 1999, 90-91.

Elliston S., The Best Interests of the Child in Healthcare, London, New-York, 2007, 14, 19.

Emelonye U., Proportionality and Best Interests: Calibrating the Twin Pillars of Child Justice in Nigeria, Helsinki, 2014, 78.

Freeman M., A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3, Best Interests of the Child, Leiden, Boston, 2007, 25, 27-28, 32-33, 44-47, 50.

General Comment №.14, On the Rights of the Child to have his or her Best Interests Taken as a Primary Consideration, Committee on the Rights of the Child, 2013, 4, 7-10.

Guat T. Ng., The Rights of the Child and The Best Interests of the Child, “Asia Pacific Journal of Social Work and Development“, Vol. 15, № 2, 2005, 1.

Hammarberg T., The Principle of the Best Interests of the Child - What it Means and What it Demands from Adults, Strasbourg, 2008, 3-5.

Howe R.B., Covell K., Education in the Best Interests of the Child: A Children’s Rights Perspective on Closing the Achievement Gap, University of Toronto Press, 2013,16-17, 22-23.

Kohm L.M., Tracing the Foundations of the best interests of the Child Standard in American Jurisprudence, “Journal of Law and Family Studies“, Vol. 10, №2, 2008, 337.

Maguire M., Morgan R., Reiner R., The Oxford Handbook of Criminology (5th ed.,), Oxford, 2012, 506.

Skivenes M., Judging the Child’s Best Interests: Rational Reasoning of Subjective Presumptions?, Journal “Acta Sociologica”, Vol. 53, №. 4, 2010, 340.

UNHCR Guidelines on Formal Determination of the best Interests of the Child, United Nations High Commissioner for Refugees, 2006, 6.

UNHCR Guidelines on Determining the best Interests of the Child, United Nations High Commissioner for Refugees, 2008, 14.

Van Deusen Ch.R., The best interests of the child and the Law, Journal “Pepperdine Law Review“, Vol. 18, 1991, 418. 420.

Zermatten J., The Best Interests of The Child, Literal Analysis, Function and Implementation, “The International Journal of Children’s Rights“, Vol. 18, Issue 4, 2010, 483.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.