ზიანის პრინციპი, როგორც კრიმინალიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი

უშანგი ბახტაძე

Abstract


*

References


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, 15/12/1984.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 22/07/1999.

წერეთელი თ., საზოგადოებრივი საშიშროება და მართლწინააღმდეგობა სისხლის სამართალში, კავკასიური სახლი 2006.

Ashworth A., Horder J., Principles of Criminal Law, 7th ed., Oxford University Press, 2013, 26.

Brudner A., Agency and Welfare in the Penal Law, in Shute S., Gardner J., Horder J. (eds), Act and Value in Criminal Law, Oxford University Press, 1993.

Chan W., Simester A. P., Duress, Necessity: How many Defences?, 2005, 16 King’s College LJ 121, 123-27.

Coleman J., Risks and Wrongs, New York: Cambride UP, 1992, 350-351.

Duff A., Intention, Agency and Criminal Liability, Oxford: Blackwell, 1990, § 5.3.

Duff R A., Law, Language and Community: Some Preconditions of Criminal Liability, 18 OJLS, 1998, 189.

Duff R. A., Green S., Law, Language and Community: Some Preconditions of Criminal Liability, 18 OJLS, 1998, 168.

Duff R. A., Green S., Defining Crimes: Essays on Criminal Law’s Special Part, Oxford University Press, 2005, 168.

Feinberg J., Harm to Self, Oxford University Press, 1986, 54.

Fischer J., Responsibility and Control, Journal of Philosophy, 1982, 72, 24.

Gardner J., and Shute S., The Wrongness of Rape in Horder J. (ed), Oxford Essays in Jurisprudence (4th series, Oxford: Oxford University Press) 193, 201.

Grundy C., et. al, Effect of 20 mph traffic speed zones on road injuries in London, 1986-2006: controlled interrupted time series analysis, 2009, British Medical Journal 339:b4469.

Hudson B., Punishing the Poor: A Critique of the Dominance of Legal Reasoning in Penal Policy and Practice, Duff A. et. al. (eds.) Penal Policy and Practice, Manchester University Press, 1994, 302.

Husak D., Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, 2008, 8.

Kenny A., Freewill and Responsibility, London, Routlege and Kegan Paul, 1978.

Kleinig J., Crime and the Concept of Harm, 15American Philosophcal Querterly, 1978, 27, 32.

Lacey N., State Punishment, Oxford, Routlege, 1988, 104.

MacCormick D. N., Legal Rights and Social Democracy, Oxford: Clarendon Press, 1982, 23-4.

Mill J. S., On Freedom, London: Parker, 1859, Chapter 1,§ 9.

Persak N., Criminalizing Harmful Conduct: The Harm Principle, its Limits and Continental Counterparts, New-York, Springer, 2007, 5.

Raz J., The Morality of Freedom, Oxford University Press, 1986, 425.

Schonsheck J., On Criminalization: An Essay in the Philosophy of Criminal Law, New-York, Kluwer Academics Publishers, 1994, 1.

Simester A. P., Hirsh Von. A., Crimes, Harms and Wrongs: On the Principle of Criminalisation, Oxford, Hart Publishing, 2011, 37.

Smith S., Towards a Theory of Contract, in Horder J.(ed), Oxford Essays in Jurisprudence, Fourth Series, Oxford University Press, 2000, 107.

Sutherland E.H., Principles of Criminology, 2nd ed., Lippincott, Philadelphia, 1934, 3.


Full Text: PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.